215.116.320

لاستیکی تک فاز زاویه دار
200 – 250V~ 
16A 
2P + 
تعداد: 24 
وزن: 49 گرم

215.316.320 Angled Plug Ups