021-88926236
info@temteknik.ir

" نماینده انحصاری فروش و پخش TEM Electric ترکیه در ایران "

تک فاز لاستیکی

215.116.301

لاستیکی تک فاز
200 – 250V~
16A
2P +
تعداد: 24
وزن: 64 گرم

215.116.104

لاستیکی تک فاز چهار راه
200 – 250V~ 
16A 
2P + 
تعداد: 8 
وزن: 286 گرم

215.116.101

لاستیکی تک فاز دیواری
200 – 250V~ 
16A 
2P + 
تعداد: 24 
وزن: 125 گرم

215.116.102

لاستیکی تک فاز دو راه
200 – 250V~ 
16A 
2P + 
تعداد: 10 
وزن: 202 گرم

215.116.103

لاستیکی تک فاز سه راه
200 – 250V~ 
16A 
2P + 
تعداد: 8 
وزن: 286 گرم

215.116.200

لاستیکی تک فاز رابط
200 – 250V~ 
16A 
2P + 
تعداد: 24 
وزن: 93 گرم

215.116.300

لاستیکی تک فاز
200 – 250V~ 
16A 
2P + 
تعداد: 24 
وزن: 64 گرم

215.116.320

لاستیکی تک فاز زاویه دار
200 – 250V~ 
16A 
2P + 
تعداد: 24 
وزن: 49 گرم